Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Pokyny pro autory

Rukopisy k publikaci: Rukopisy zamýšlené k publikaci musí být v souladu se zaměřením časopisu (viz O titulu).

Odborné články: Optimální rozsah příspěvků charakteru odborných analytických nebo přehledových statí do recenzované části časopisu je 12 - 25 normostran textu (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) + tabulky, grafy a obrázky. Rukopis musí obsahovat název stati, jméno
a instituci všech autorů, název a abstrakt v anglickém jazyce, klíčová slova v anglickém jazyce, abecední seznam citované literatury a poznámkový aparát odpovídající odbornému textu. Citace a další bibliografické údaje uvádějte v tzv. Harvardském systému (citace podle prvního záznamu a roku vydání) v souladu se standardem Sociologického časopisu/Czech Sociological Review. V seznamu literatury by u každého zdroje, u kterého ja tato informace dostupná, měl být uveden i tzv. DOI (Digital Object Identifier) a to na konci citace zdroje, od předcházejícího popisu zdroje oddělený dvojtečkou. Spolu s textem zašlete též krátkou biografickou informaci o každém z autorů.

Zprávy, recenze: Maximální rozsah zpráv a recenzí je 8 normostran.

Formát: Redakce přijímá texty pouze v elektronickém formátu, a to nejlépe v editoru Word, tabulky nejlépe v editoru Word nebo Excel. Ke grafům a obrázkům zašlete též zdrojové soubory. Spolu s textem pošlete prosím funkční kontaktní údaje včetně e-mailové adresy.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno zpravidla do tří měsíců od data přijetí rukopisu. Redakce si vyhrazuje právo provést v textu změny za účelem jeho anonymizace před tím, než jej postoupí do recenzního řízení. Redakce provádí jazykovou úpravu textů.

Kontaktní adresa redakce: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický datový archiv, Jilská 1, 110 00 Praha 1; tel. +420 210 310 231, fax +420 222 220 143; e-mail: archiv@soc.cas.cz