Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Zásady publikování v časopise Data a výzkum – SDA Info

Data a výzkum - SDA Info je recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti používání rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází v papírové i elektronické podobě dvakrát ročně. Webová adresa časopisu je http://dav.soc.cas.cz

Vydavatelem časopisu je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (SOÚ). Záměrem je publikace široce otevřeného vědeckého periodika vysoké odborné úrovně schopné přispívat k rozvoji metodologie sociálního výzkumu a využívání zdrojů sociálních dat v České republice. Vydávání časopisu se řídí platnou legislativou, interními předpisy Akademie věd a SOÚ včetně zásad Etického kodexu výzkumných pracovníků Akademie věd. Výsledky činnosti časopisu podléhají kontrole orgánů SOÚ a jsou zveřejňovány ve výročních zprávách SOÚ.

Redakční práce zajišťuje oddělení Český sociálněvědní datový archiv SOÚ (ČSDA). Redakce na vydávání časopisu spolupracuje s Tiskovým a edičním oddělením SOÚ. Za účelem zajištění dodržování zásad vědecké práce a kvality časopisu je ustavena redakční rada z řad významných odborníků z oblasti empirických sociálních věd. Redakční rada má minimálně sedm členů, přičemž většinu tvoří externí pracovníci. Redakční rada se vyjadřuje ke koncepci a směřování periodika a projednává a schvaluje obsahovou náplň jednotlivých vydání a zařazení jednotlivých příspěvků do vydání.

Časopis má recenzovanou (analytické a přehledové stati) a nerecenzovanou část (informace, recenze, nerecenzované přehledové studie). Recenzované a nerecenzované příspěvky jsou odlišeny zařazením v časopise i formální a grafickou úpravou.

Do recenzního řízení jsou zařazeny stati, které odpovídají zaměření časopisu a mají strukturu a úroveň vědecké práce. Redakce časopisu usiluje o nestranné posuzování textů v oboustranně anonymním recenzním řízení s důrazem na předcházení konfliktu zájmů autorů a recenzentů. Každou stať posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou zaměstnanci stejné instituce jako autor. Pověření editoři jednotlivých článků autory průběžně informují o průběhu recenzního řízení. Při posuzování zaslaných textů a vytváření obsahu časopisu jsou všichni členové redakce časopisu a redakční rada povinni dbát, aby proces nebyl ovlivněn osobními zájmy, zájmy vydavatele či jiných institucí a opíral se výhradně o odborná a technická hlediska publikace.

Autoři jsou povinni se řídit etickými zásadami vědecké práce a dodržovat následující principy:

  • Falšování dat a manipulace s výsledky analýz odporuje zásadám vědecké práce. Autor musí být schopen doložit své postupy a v případě vyzvání odpovědět na dotazy redakce týkající se zdroje dat a použitých metod.
  • Všechny použité zdroje musí být řádně citovány a odkazovány v souladu s autorským zákonem a etickými pravidly vědecké práce tak, aby nedocházelo k plagiátorství.
  • Autorství publikací je třeba uvádět v souladu se skutečným příspěvkem k vytvoření textu. Autorství nebo spoluautorství publikace náleží každému výzkumnému pracovníkovi, který k němu přispěl podstatnou a netriviální měrou.
  • Stať do recenzované části časopisu může být nabídnuta k publikaci a zveřejněna pouze pokud nebyla publikována již dříve. Pokud text vychází (navazuje, rozšiřuje) na dřívější publikaci autora/-ky, pak je potřeba vysvětlit v čem nový text ten původní rozšiřuje atp. Nabídnout stať k publikaci do více periodik zároveň je považováno za neetické.

Recenzenti statí jsou o základních principech posuzování poučeni v průvodním dopise. Přijetím textu k posouzení se zavazují dodržovat zásadu nestrannosti a objektivity a vyhotovit posudek v dojednané lhůtě a bez neodůvodněných průtahů tak, aby celková doba recenzního řízení byla co nejkratší a pokud možno nepřesáhla tři měsíce. Šíření a využívání textů poskytnutých pro účely posouzení nad rámec této úlohy není dovoleno. Redakce sleduje kvalitu a nestrannost práce recenzentů s dopady na vyhodnocení a zadávání posudků.

V případě, že bude při posuzování textu recenzentem, členem redakce či redakční rady vzneseno obvinění z vážného porušení zásad publikování (jakým je například plagiátorství), má šéfredaktor povinnost se tímto obviněním zabývat a rozhodnout tom, zda má být text vyloučen z recenzního řízení. V případě takového rozhodnutí nebude možné k publikaci přijmout ani přepracovanou verzi textu. Pokud se u již vydaného textu prokáže, že jeho autor/-ka závažným způsobem porušil/-a výše uvedené principy, bude text stažen z elektronické verze časopisu a v následujícím tištěném čísle časopisu bude o tomto publikováno oznámení. O záměru text stáhnout redakce autora/-ku v předstihu informuje, uvede důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly a vyzve autora/-ku aby, pokud s těmito důvody nesouhlasí, poslal/-a redakci vysvětlení. Pokud autor/-ka v odpovědi na informaci o stažení poslal své vysvětlení, bude posláno členům redakční rady spolu s návrhem.